O Nas

o-nas

Na wstępie chciałabym podziękować Allahowi za dar bycia wśród głoszących Jemu chwałę.

Chcę tylko przypomnieć sobie i Wam, że to Allah jest Jedynym Dawcą Wszelkich Darów i wszelkich sukcesów.  A to tylko jeden spośród 99 atrybutów Allaha.

Dlatego w Nim szukamy wsparcia i schronienia.

Skoro dotarłyśmy tutaj, to znaczy, że jesteśmy świadome swojej roli, przede wszystkim roli bycia muzułmanką i przynależności do ummy, gromady, grupy, którą jednoczy jeden cel wynikający z samej przynależności do islamu.

Powszechnie wiadomo, że wystarczy spełnić swoich  5 obowiązków. Ale czy to wszystko?

Każda z nas posiada zapewne własną koncepcję odpowiedzi na to pytanie.

Ja chciałabym zwrócić uwagę przede wszystkim na świadomość, którą należy ciągle doskonalić, zwrócić uwagę na rolę, jaka na nas spoczywa.

Dążymy do doskonałości w każdym zadaniu, z którym się mierzymy w życiu.

Dążmy zatem do doskonałości w naszym wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest przynależność do ummy.

Nie pytajmy, „co z tego mamy”, co „to nam daje”????

To są źle postawione pytania!

Zapytajmy raczej, w czym mogę pomóc, co potrafię zrobić, w jaki sposób mogę się zaangażować. To trudne i zarazem bardzo ważne.

Przedstawiam kierunek, jaki obrałyśmy w działalności naszego Wydziału Kobiet w Lidze Muzułmańskiej w RP.  Jest on efektem warsztatów, w których brały udział Siostry z wielu miast.

Zaznaczę tylko, że priorytety koncentrują się wokół:

1. Solidarności w kontekście zacieśniania więzi braterstwa.

2. Szerzenie teologii tolerancji, otwartości i dialogu przy równoczesnym wzmocnieniu swojej przynależności do islamu.

3. Niesienie pomocy i otwartość na wszelkie inicjatywy niesienia pomocy dla innych na miarę naszych możliwości.

4. Pogłębianie rangi duchowości poprzez wzmożenie praktyk religijnych.

5. Propagowanie idei zdobywani wiedzy i kształtowania świadomości religijnej „środka” zgodnie z tym, co objawił Allah w wersecie 143, w surze Krowa: „I uczyniliśmy Was wspólnotą środka (‘środek’ zgodnie z teologią muzułmańska oznacza umiar i sprawiedliwość)…”.

6. Chcemy wypracować własny model kulturowy polskich muzułmanek, który wyrośnie z naturalnego powiązania polskiego dziedzictwa kulturowego z doktryną naszej religii, bowiem „Różnorodność jest fundamentem wszelkiego rozwoju”.

7. Pragniemy zbudować nasz Wydział na bazie umiejętności i zaangażowania tak, abyśmy mogły spełnić oczekiwania środowiska, w szerokim jego pojęciu, wobec nas samych oraz wyznaczyły swoje miejsce – muzułmanki – w społeczeństwie.

Zachęcam Was Siostry do wspólnej pracy i zaangażowania. Wydział jest otwarty dla wszystkich muzułmanek oraz wszelkich dobrych inicjatyw, zacytuję tutaj słowa proroka (s.a.a.ł):  „Najbardziej spośród Was umiłowany przez Allaha to ten, który jest najbardziej pożyteczny dla Jego sługi”.

Ufam, że staniemy na wysokości zadania i wierzę, że osiągniemy niespodziewane efekty,  wprost proporcjonalne do bliskości wobec Stwórcy.

Każdy pomysł lub projekt może być zrealizowany, jeśli mieści się w granicach naszego interesu i przyjętych priorytetów.

Przewodnicząca Wydziału: Iwona Abi Issa